Hotels in Phuc Yen Area

16/02/2014

1. Ngoc Ha Hotel (2 stars)

Address: Phuc Thang ward, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province.
Tel:  0211.3875679 

2. Phu Hung Hotel  (2 stars)

Address:  Kha Do hamlet, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province.
Tel:  0211.3856004 

3. Hung Hai Hotel (2 stars)

 Address: Zone A, Dai Lai Lake, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
 Tel:  0211.3856013

4. Linh Hotel (2 stars)

Address: Zone A, Dai Lai Lake, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Tel:  0211.3856356

5. Golden Lotus Hotel (2 stars)

Address: Dai Lai Lake, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province

Tel:  0211.3856868

6. Me Linh Hotel (1 stars)

Address: Zone A, Dai Lai Lake, Phuc Yen Town, Vinh Phuc Province
Tel:  0211.3856021 

 

Các tin đã đưa ngày: